Logga GoEasy by Easy Accounting

Användningsvillkor För Våra Saas-Tjänster

Dessa användningsvillkor (”Avtalet”) ska tillämpas när Easy Accounting Sverige AB (”EA”), org. nr. 559111-7782, tillhandahåller SaaS-Tjänster (”S-T”) till kund (”Kunden”).

Med S-T avses i Avtalet samtliga SaaS-tjänster (Software as a Service, dvs mjukvara som tjänst) som EA tillhandahåller Kunden via webbläsare på en dator eller via en app i mobilen.

Användningsvillkoren utgör ett bindande avtal mellan EA och Kunden.

Användningsvillkoren anses vara godkända av Kunden varje gång Kunden använder S-T. Om Kunden inte godkänner Avtalet ska S-T inte användas.

Version 1.0, 2022-07-22

1. Bakgrund

1.1 S-T används i relationen mellan EA och Kunden. Om det i olika avtalsdokument som tecknas mellan EA och Kunden förekommer motstridiga bestämmelser, gäller, om inte annat uttryckligen framgår, Uppdragsavtalet tillsammans med bilagor före Användningsvillkoren.

2. Definitioner

2.1 Nedan listas en del ord och förkortningar som används genomgående i Avtalet. Orden och förkortningarna ska ha den betydelse som anges nedan.

Användare
Den person som Kunden har givit tillgång till S-T. Användare ska vara anställd hos Kunden, eller annars jobba för Kundens räkning, till exempel en revisor eller en konsult.

Användningsdata
Användningsdata är data som genereras av användningen av S-T och som EA kan använda för att skydda data och S-T, tillhandahålla, utveckla och underhålla S-T.

Avtalet
Användningsvillkoren för S-T utgör Avtalet.

Kunddata
Data som Kunden på något sätt, själv eller genom Användare, överlämnar till EA eller som EA annars får del av genom Kundens användning av S-T.

S-T
De SaaS-Tjänster dvs mjukvara som tjänst som EA tillhandahåller Kunden via en app i mobilen eller en webbläsare på datorn.

Uppdragsavtal
Uppdragsavtalet reglerar och tydliggör vad som överenskommits för uppdraget mellan EA och Kunden, vad som skall göras, vem som gör vad, när och hur det ska göras samt vad EA´s tjänster kostar.

3. S-T

3.1 S-T som EA tillhandahåller kan komma att förändras och funktioner tjänster kan ändras, läggas till eller tas bort löpande. Förändringar meddelas Kunden elektroniskt i så god tid som möjligt i förväg och träder i kraft det datum som EA anger. För det fall Kunden inte önskar fortsätta använda S-T finns möjlighet att säga upp Uppdragsavtalet och därmed tas tillgången till S-T bort.


3.2 S-T kan vara föremål för begränsningar av lagringsutrymme eller kräva registrering på webbplatser (till exempel registrering av betalkortsuppgifter).

4. Nyttjanderätt

4.1 Genom det här Avtalet upplåter EA en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig, icke upplåtbar eller överlåtbar rätt för Kunden att under Avtalets giltighetstid själva nyttja och att låta Användare nyttja S-T för intern affärsverksamhet. Observera att Användare ska vara anställd hos Kunden, eller annars jobba för Kundens räkning, till exempel en revisor eller konsult.


4.2 För att förtydliga och utan att begränsa den allmänna tillämpligheten av det som tidigare angivits i punkt 4.1 innebär “intern affärsverksamhet” driftsaktiviteter som endast hänför sig till Kundens egen verksamhet, såsom dess egna redovisning och övrig företagsadministration och ska under inga omständigheter tolkas så att Kunden kan fungera som en tjänsteleverantör, redovisningsbyrå eller liknande, eller att använda S-T i eller för något företag där Kunden äger eller kontrollerar mindre än 50 %.

4.3 Nyttjanderätten får inte under några omständigheter, helt eller delvis, överföras eller överlåtas till någon annan enhet (inklusive fusioner och fissioner, konkurs, ändring av ägarskap eller kontroll eller till dotterbolag) utan föregående skriftligt tillstånd från EA i varje enskilt fall, vilket inte ska förvägras utan anledning.

  • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
  • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

5. Support och stöd

5.1 EA tillhandahåller kostnadsfritt operativt stöd, till exempel för problem med inloggning eller konton eller fel avseende S-T. Vi kan däremot inte erbjuda support i frågor av teknisk karaktär som inte handlar om våra S-T.

5.2 Aktuella öppettider för supporten hittar du på vår webbplats: www.goeasy.nu.

5.3 EA äger rätt att avvakta med, avbryta och/eller göra uppehåll i support som begärs eller utsträcker sig utanför aktuella öppettider. EA hanterar supportförfrågningar med den skyndsamhet som omständigheterna kräver.

5.4 Kunden kan kontakta EA via funktioner som finns i S-T eller genom e-post: support@goeasy.nu

6. Kundens skyldigheter

6.1 Kunden får bara använda S-T för lagliga ändamål och endast enligt villkoren i detta Avtal. 

6.2 Kunden är ansvariga för att den information som läggs in i S-T inte bryter mot gällande lagstiftning, till exempel immaterialrätts- och dataskyddslagstiftning.


6.3 Kunden får inte överföra eller bearbeta skadlig kod, data eller liknande (såsom virus) till eller med hjälp av S-T. 

6.4 Om Kunden valt att själva ladda upp bokföringsmaterial till S-T, så ansvarar Kunden för att spara bokföringsmaterialet i det format Kunden fick det i enlighet med vad som gäller enligt bokföringslagen avseende arkivering. 

6.5 När Kunden och Kundens Användare använder S-T är Kunden skyldiga att följa EA´s instruktioner för användning av S-T. Det gäller även för andra eventuella instruktioner som tas fram av EA eller någon annan som EA ingått avtal med. Kunden ansvarar för att Kundens Användare förstår att de är skyldiga att följa sådana instruktioner.

6.6 Kunden skall efter begäran från EA, tillse att Användare som för Kundens räkning ska ha rätt att förfoga över användningen av S-T ska identifiera sig.

6.7 Kunden förbinder sig att tillse att ingen Användare låter annan obehörigen ta del av Användarens inloggningsuppgifter till S-T eller i övrigt använda S-T med Användarens inloggningsuppgifter. Det åligger Kunden att tillse att Användare förvarar lösenord och inloggningsuppgifter på ett betryggande sätt och vidtar alla rimliga åtgärder för att förhindra att dessa används obehörigen. Det åligger Kunden att se till att motsvarande iakttas av Kundens samtliga företrädare, anställda och andra som använder S-T för Kundens räkning. Såvida annat inte föreskrivs i tvingande lag, friskriver sig EA från allt ansvar för skada som uppkommer genom obehörigt eller felaktigt användande av lösenord. Kunden ska omedelbart informera EA vid misstanke om obehörig användning av S-T.

6.8 Endast material som är avsett att användas till för Kundens redovisning och övrig företagsadministration får lagras i S-T (enligt punkt 4.2). S-T får ej användas som depå (lagring) för material med innehåll där det förespråkas hat, intolerans, diskriminering eller våld eller som kan uppfattas som stötande.

6.9 Kunden ansvarar för att dess Användare inte bryter mot, kringgår, tar bort eller påverkar den teknik och de säkerhetssystem som används för att skydda S-T och dess innehåll. Kunden ska se till att dess Användare inte agerar på ett sätt som kan innebära att S-T sätts ur funktion, överbelastas, försämras eller skadas, eller på annat sätt som kan innebära att EA lider skada.

6.10 Kunden får inte skicka spam-mail, så som exempelvis oönskade reklamutskick, bedrägeriförsök eller datorvirus via S-T. EA förbehåller sig rätten att bedöma vad som utgör spam-mail.

6.11. Kunden ger EA rätt att lämna ut kundinformation till andra företag, underleverantörer och svenska och utländska myndigheter, förutsatt att sådant utlämnande inte strider mot gällande lagstiftning.

6.12 Om någon annan riktar krav mot EA på grund av Kundens eller Kundens Användares användning av S-T eller tredje parts S-T ska Kunden hålla EA skadelösa genom att ersätta EA för den skada eller förlust EA lidit på grund av kravet. Exempel på sådana krav är begäran om ersättning för intrång i tredje parts immateriella rättigheter så som upphovsrätt eller varumärke. EA ska även ha rätt att ge vidare rätten att framställa sådan begäran och därmed låta någon annan framställa begäran.

7. Kundens datormiljö

7.1 Kunden ansvarar för att Kunden vid varje tidpunkt har erforderlig teknisk utrustning för att i normal omfattning kunna utnyttja S-T. Detta gäller även vid förändrad funktionalitet på grund av ändringar i S-T, förändrade säkerhetsrutiner och/eller andra förändrade tekniska krav på marknaden.

7.2 Kunden ansvarar även för digital anslutning mot S-T.

7.3 Kunden ansvarar för att de program Kunden använder som tillhandahålls av någon annan, så som till exempel webbläsare, PDF-läsare, toolbars, antivirusprogram och brandväggar, är korrekt installerade och tillåter att den som använder S-T går in på och använder de webbplatser som S-T hänvisar till. Kunden ska också se till att webbläsaren kontinuerligt är uppdaterad med den senaste versionen.

7.4 Kunden ska tillse att denne har erforderligt skydd mot skadlig kod och ansvarar för att all data och information som Kunden, eller enskilda Användare på uppdrag av Kunden, tillgängliggör och som hanteras inom ramen för S-T (”Kundens Data”) är fri från virus, trojaner, maskar eller annan skadlig programvara eller kod, och inte på annat sätt kan skada eller inverka negativt på EA´s S-T.

8. Begränsning av åtkomst

8.1 EA ska sträva efter att erbjuda bästa möjliga tillgänglighet till S-T och med minimala störningar med undantag från planerade driftstopp.

8.2 Kunden och EA är överens om att S-T och leveransen inte kommer att vara helt felfri och att förbättring av S-T är en kontinuerlig process.

8.3 EA har rätt att vidta planerade åtgärder som påverkar tillgängligheten till S-T om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. EA ska utföra sådana åtgärder skyndsamt och på ett sätt som begränsar störningarna. EA ska meddela Kunden inom skälig tid före det att åtgärden vidtas och om möjligt förlägga planerade åtgärder utanför normal arbetstid.

8.4 Om tillhandahållandet av S-T medför risk för skada för EA eller för annan kund till EA, får EA vidta sådana åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till omständigheterna (inklusive stänga av eller begränsa åtkomsten till S-T). Kunden ska snarast möjligt underrättas om åtgärder som vidtas i förhållande till S-T.

8.5 EA har rätt att omgående förhindra fortsatt användning och ta bort innehåll från S-T om det skäligen kan antas att fortsatt användning strider mot gällande lagstiftning. EA ska underrätta Kunden om denna rätt utnyttjas.

8.6 EA har rätt att omgående förhindra och blockera Kundens användning av S-T om Kunden, inklusive dess företrädare, anställda eller andra som använder S-T för Kundens räkning, använder S-T i strid med gällande lagstiftning. EA ska underrätta Kunden om denna rätt utnyttjas.

8.7 Vid utebliven eller försenad betalning avseende utställd faktura från EA till Kunden i enligt med Uppdragsavtalet, förbehåller sig EA rätten att avbryta Kundens tillgång till S-T. EA ska underrätta Kunden om denna rätt utnyttjas.

9. Friskrivning för fel

9.1 Om inte annat föreskrivs i tvingande lagstiftning, lämnar EA inga garantier för att S-T som tillhandahålls av EA (inklusive webbplatser) fungerar felfritt eller att EA´s webbplatser eller dess servrar är fria från datavirus eller andra skadliga funktioner eller mekanismer. 

9.2 Om användningen av S-T leder till förlust av data eller några andra kostnader så är inte EA ansvarigt för dessa kostnader. 

9.3 S-T och dess innehåll tillhandahålls i ”befintligt skick” utan några garantier av något slag. I den fulla utsträckning lagen tillåter, friskriver sig EA från alla garantier, uttryckliga eller implicita, inklusive garantier för säljbarhet, lämplighet för vissa syften och icke-intrång. EA lämnar inga garantier gällande exaktheten, tillförlitligheten, fullständigheten eller aktualiteten för S-T, inklusive dess innehåll, programvara, text, grafik och länkar.

9.4 Vi ansvarar inte heller för fel som beror på Kunden, Användare, eller någon annan som EA inte ansvarar för.

9.5 EA´s S-T är beroende av internet och det kan vid problem med internet så som avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder mellan S-T och Användaren medföra att S-T inte fungerar som de ska. Eftersom problem med internet ligger utanför EA´s kontroll (enligt punkt 7.2) är detta inte ett fel i S-T och därmed friskriver EA sig för sådana problem.

10. Ansvar

10.1 Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lagstiftning, ansvarar EA inte för någon direkt eller indirekt skada som uppstår till följd av eller i samband med tillhandahållandet av S-T. Detta gäller oavsett hur skadan eller förlusten orsakats (inklusive skada eller förlust orsakad av oaktsamhet) och om skadan var förutsebar eller inte vid Användningsvillkorens ikraftträdande (även om EA upplysts om risken för sådan skada eller förlust).

10.2 EA är inte ansvarig eller skadeståndsskyldig för Kunddata, inklusive dess innehåll, äganderätt och legitimitet eller för Användning eller andra aktiviteter som utförs på Kunddata av Kunden eller på uppdrag av Kunden eller någon annan utanför EA´s kontroll. 

10.3 Om inte annat föreskrivs i tvingande lagstiftning, ansvarar EA inte i något fall för indirekt skada eller förlust som uppstår under eller i samband med tillhandahållandet av S-T, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, förlust av anseende eller goodwill, produktionsbortfall, förlust av affärer eller affärsmöjligheter, inkomstförluster eller förväntade besparingar, eller förlust av och/eller skadad data eller information. Detta gäller oavsett hur skadan eller förlusten orsakats (inklusive skada eller förlust orsakad av oaktsamhet) och om skadan var förutsebar eller inte vid Användningsvillkorens ikraftträdande (även om EA upplysts om risken för sådan skada eller förlust).

10.4 Skulle skadeståndsansvar uppstå för EA, är EA´s ansvar, om inte annat föreskrivs i tvingande lag, begränsat till 0,5 prisbasbelopp, enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110), eller dess framtida motsvarighet.

10.5 I den mån skadeståndsansvar eller annat ansvar skulle uppstå för EA utöver vad som anges i Användningsvillkoren på grund av oaktsamhet eller uppsåt från Kundens sida ska Kunden hålla EA skadeslöst från ansvar, skador och förluster, samt för skäliga och verifierade kostnader och utlägg (inklusive rättsliga kostnader).

11. Force Majeure

11.1 Om EA´s fullgörande av sina åtaganden under Avtalet väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som EA inte kunnat råda över och som EA inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid användningsvillkorens ikraftträdande och vars följder EA inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, översvämning, pandemi, epidemi, karantän, virusutbrott, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

12. Sekretess

12.1 Vardera parten förbinder sig att under avtalstiden inte utan den andra Partens skriftliga medgivande till tredje man utlämna information (oavsett om den är muntlig eller i skriftlig, elektronisk eller annan form), om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller annars använda sådan information för något annat ändamål än parts fullgörande av sina åtaganden enligt Användningsvillkoren. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som parten angivit vara konfidentiell.

12.2 Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom parternas avtalsrelation, inklusive användningen av S-T, eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när part enligt lag, annan författning eller myndighets beslut är skyldig att lämna ut uppgifter.

12.3 Om inget annat anges häri kommer EA inte att sälja, hyra, leasa eller på något annat sätt göra Kunddata eller Användningsdata tillgängliga för tredje part utom i följande eller liknande situationer:
a) för att undersöka eller förebygga allvarliga säkerhetshot eller bedrägerier;
b) i händelse av omorganisation, fusion, försäljning eller köp av EA kan konfidentiell information avslöjas som en del av omorganisationen eller till aktuella eller potentiella köpare. EA kommer i alla sådana fall att se till att en sådan part följer de skyldigheter som anges häri genom ett sekretessavtal.

13. Behandling av personuppgifter

13.1 EA är i vissa fall personuppgiftsansvarig och i andra fall personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifter inom ramen för S-T.

13.2 EA´s behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde regleras i detta avtal samt i personuppgiftsbiträdesavtalet, Bilaga 1 till tidigare ingått Uppdragsavtal mellan parterna. Med ”Personuppgiftsansvarig” i personuppgiftsbiträdesavtalet avses Kunden, med ”Personuppgiftsbiträde” avses EA.

13.3 EA är personuppgiftsansvarig för behandlingen av bland annat Användares inloggningsuppgifter och beteende inom ramen för S-T. 

13.4 EA´s behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig beskrivs i vår Integritetspolicy som finns på EA´s webbplats.

14. Kunddata

14.1 Om inte annat anges i det här Avtalet äger Kunden samtliga rättigheter till Kundens data, och inga sådana rättigheter, eller del därav ska övergå till EA.

14.2 EA äger rätt att använda Kundens data, för:
(a) drift, underhåll och utveckling av S-T,
(b) att erbjuda Kunden och tredje part nya tjänster, samt
(c) administration av kundkontakter, support och skräddarsydd information om och marknadsföring av EA´s tjänster eller produkter.

14.3 EA får använda Kunddata för att fullgöra uppdraget, för statistiska ändamål, för att förbättra och utveckla S-T samt för marknadsföring i enlighet med Villkoren för marknadsföring, se punkt 18.

14.4 EA äger vidare rätt att framställa statistik med hjälp av Kundens Data. Statistik som EA framställt i enlighet med denna punkt utgör EA`s egendom i den mån sådan statistik är avidentifierad, oaktat att sådan statistik baseras på information som tillhör Kunden.

14.5 EA förbehåller sig rätt att lagra och behandla Kunddata och information från Kunden på servrar placerade utanför EU/EES-länderna.

14.6 I det fall Kundens Data innefattar personuppgifter äger EA endast rätt att behandla sådana personuppgifter i enlighet med punkt 13.

14.7 EA får även överföra Kunddata till koncernbolag, leverantör och samarbetspartner för att kunna leverera eller utveckla S-T eller för att sådant bolag ska kunna tillhandahålla och marknadsföra S-T som har nära samband med våra S-T.

15. Användningsdata

15.1 Kunden ger EA härmed rätt att använda alla Användningsdata som ägs av Kunden.

15.2 Användningsdata är:
– Teknisk information och trafikdata såsom typen av operativsystem, webbläsartyp, tangentbordsspråk och IP-adress;
– Aggregerade kund- eller användargenererad data såsom varaktighet av session, lösenordsåterställningar och liknande;
– Icke-aggregerade kund- eller användargenererad data såsom kontexten och innehållet i supportärenden, chattkonversationer, säkerhetsincidentloggar, etc, samt;

15.3 EA kan också använda relevant information från offentliga eller kommersiellt tillgängliga källor och kombinera sådan information med Användningsdata som till exempel för att tillhandahålla uppslagningsfunktion mot affärsregister.

15.4 När Användningsdata innehåller Personuppgifter, t.ex. en e-postadress eller en IP-adress eller uppgifter om Kunden, t.ex. kundnamn eller organisationsnummer, är EA Personuppgiftsansvarig baserat på legitima intressen och ska genomföra tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att uppnå en säkerhetsnivå som är anpassad till risken som föreligger av behandlingen.

15.5 Användningsdata används inte för något syfte som enligt lagen skulle kräva samtycke från den enskilde registrerade. Kunden och/eller den registrerade har rätt till omfattande information om dessa uppgifter och om hur EA använder dem, inklusive rätten att motsätta sig sådan behandling.

15.6 EA behandlar endast Användningsdata i följande syfte:
a) Förbättring av S-T och användarupplevelsen till exempel genom att analysera aggregerade användningsmönster, vilket möjliggör individuella användarpreferenser eller som beskrivs för begränsad produktionsdata ovan.

b) Allmän marknadsföring och visa relevant information, till exempel för kompletterande eller värdeskapande tjänster (till exempel marknadsstatistik som är relevant för Kunden) för att inte tillhandahålla marknadsföring för S-T som Kunden redan prenumererar på och tillhandahålla relevanta marknadsuppdateringar.

c) Säkerhet och relaterade syften, till exempel genom att analysera session- och inloggningsdata (inklusive i realtid), incidentregister och liknande för att förhindra, utreda och dokumentera säkerhetsproblem och incidenter (t.ex. bedrägeri och olika typer av dataintrång) och förbättra säkerheten för S-T.

d) Statistik och forskning, till exempel när det gäller att använda aggregerad och anonym statistik i allmänhet, ej målinriktad marknadsföring och värdeskapande tjänster, såsom marknadsstatistik som är relevant för Kunden.

e) Efterlevnad, EA kan analysera Användningsdata för att följa överenstämmelsen mot dessa AnvändningsVillkor, till exempel genom att logga när Kunden accepterar Användningsvillkoren.

f) Utveckling och testning, till exempel genom att analysera aggregerade användningsmönster, tillhandahålla data för att utveckla ny teknik, förbättra användarupplevelsen, belastingstest av nya eller uppdaterade programvaror eller teknologisk genomförbarhet.

g) EA kan dela Användningsdata med underleverantörer med samma villkor och begränsningar som anges häri.

16. Underleverantörer

16.1 EA använder underleverantörer från tredje part för att tillhandahålla och utveckla S-T, inklusive behandling av Kunddata inklusive Personuppgifter och Användningsdata.

16.2 S-T kommer alltid att ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med underleverantörer för att uppfylla de skyldigheter som anges häri.

16.3 Om underleverantörerna är etablerade utanför EU/EES-länder är Parterna överens om att EA är behörig att säkerställa rättslig grund för överföring av Personuppgifter från EU/EES för Kundens räkning med hjälp av lämpliga rättsliga mekanismer, såsom EU-standardavtalsklausuler. Kunden auktoriserar EA att ingå en sådan rättslig mekanism på Kundens vägnar.

17. Säkerhet

17.1 EA och anlitade underleverantörer åtar sig att tillhandahålla en hög säkerhetsnivå i S-T, inklusive i relation till personuppgifter och integritet.

17.2 EA och anlitade underleverantörer erbjuder lämplig säkerhet genom organisatoriska och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att säkerställa sekretess, integritet, tillgänglighet och robusthet av S-T och data som behandlas med hjälp av S-T.

17.3 Där tvåfaktorsautentisering är tillgänglig för S-T har EA rätt att bestämma att denna typ av inloggning är obligatorisk för Kundens alla Användare.

18. Marknadsföring

18.1 Vi får marknadsföra S-T till er som vi, annat bolag i någon samarbetspartner till Oss tillhandahåller.

18.2 Marknadsföringen kan ske i S-T, genom e-post eller på annat sätt.

19. Immatriella rättigheter

19.1 EA och dess licensgivare (underleverantörer) är ensam innehavare av S-T och tillhörande immateriella rättigheter (IPR) i och för S-T, inklusive men inte begränsat till mjukvara, källkod, binär kod, kompilering av data, databaser och design, oavsett om de är registrerade eller inte, all dokumentation, specifikation och tillhörande material och all IPR som uppstår på grund av eller i samband med EA´s behandling av Användningsdata.

19.2 S-T och IPR är skyddade av upphovsrätt och andra lagar och fördrag. Varumärken, produktnamn, företagsnamn eller logotyper som nämns i S-T eller i samband med S-T tillhör respektive innehavare.

19.3 Mjukvara eller annan IPR från tredje part tillhandahålls av EA som en del av eller i samband med S-T (Tredjepartskomponent), omfattas sådan mjukvara eller IPR av Användningsvillkoren. Om det uppstår en konflikt mellan licensvillkoren för en Tredjepartskomponent och Användningsvillkoren, gäller licensvillkoren för Tredjepartskomponent för tredjepartskomponent. Om komponenterna från tredje part är öppen källkod ska inte S-T under några omständigheter – med undantag för komponenterna från tredje part – betraktas som öppen källkod eller offentligt tillgänglig mjukvara. Om en Tredjepartskomponent kräver att EA tillhandahåller villkoren för licens och/eller källkod för en Tredjepartskomponent, finns detta tillgängligt i S-T.

19.4 Vid överträdelser av immateriella rättigheter kan EA eller dess licensgivare vidta alla rimliga åtgärder för att skydda sina proprietära och kommersiella intressen, inklusive tillgängliga rättsmedel.

19.5 Kunden är ensam ägare till Kunddata, inklusive eventuella immateriella rättigheter i och till Kunddata.

19.6 Kunden får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till S-T

19.7 Kunden ska försvara EA om krav riktas eller talan förs mot EA om intrång på grund av Kunden eller den som använder S-T i strid med detta Avtal. Detta sker då på Kundens egen bekostnad. Kunden ska också ersätta EA för alla de kostnader och skadestånd som EA genom förlikning eller dom kan bli skyldiga att betala.

20. Meddelanden

20.1 Meddelanden till Kunden att lämnas till Kunden via S-T eller via e-post. Det är Kundens ansvar att använda S-T och e-post för att ta del av meddelanden. EA tar inget ansvar för att meddelande inte når Kunden.

20.2. Kunden ansvarar för att omgående uppdatera sina uppgifter vid ändring av namn, adress, e-post, telefon eller andra uppgifter som är av vikt för kommunikation under Avtalet.

20.3. Meddelande som sänts via S-T eller med e-post ska anses ha nått Kunden omedelbart.

21. Ogiltighet

21.1. Om kompetent domstol eller myndighet skulle finna att någon bestämmelse i Avtalet är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter, och parterna ska lojalt förhandla med varandra i syfte att överenskomma om nödvändiga förändringar av Avtalet för att vidmakthålla Användningsvillkorens struktur, syfte och anda.

22. Ändringar

22.1 EA har rätt att ensidigt ändra Avtalet genom meddelande till Kunden.

22.2 Sådana ändringar av Avtalet ska träda ikraft från det datum Kunden accepterar de nya Användningsvillkoren, eller trettio (30) dagar från det datum som EA har informerat Kunden om ändringarna.

22.3 Om ändringarna inte accepteras har Kunden inte rätt att fortsätta använda S-T.

23. Avtalstid och Dataradering

23.1 Avtalstiden för dessa användningsvillkor löper i samma period som Uppdragsavtalet. 

23.2 Kunden kan säga upp kundrelationen genom att säga upp Uppdragsavtalet. Dessa användningsvillkor upphör att gälla samma dag som Uppdragsavtalet slutar att gälla.

23.3 Om ett brott mot någon av Kundens skyldigheter enligt Användningsvillkoren bekräftas av EA eller med rimliga skäl misstänks av EA, eller om Kunden blir insolvent eller går i konkurs, kan EA begränsa eller avbryta Kundens tillgång till S-T tills ärendet är löst. EA ska meddela kunden senast tre (3) dagar innan Kundens tillgång avbryts eller begränsas och ge Kunden en rimlig tid att svara innan tillgången avbryts eller begränsas. Om situationen inte löses inom rimlig tidsperiod förbehåller sig EA rätten att säga upp Uppdragsavtalet med Kunden och därmed avsluta kundrelationen.

23.4 EA kan efter eget gottfinnande välja att säga upp Uppdragsavtalet och Kundens nyttjanderätt av S-T med omedelbar verkan om Kunden väsentligt bryter mot Användningsvillkoren och därmed avslutas relationen med Kunden. EA återbetalar ej av Kunden redan inbetalt belopp.

23.5 Vid uppsägning, eller om EA´s rättsliga grund för behandling av uppgifterna av någon anledning upphör, kommer EA att ta bort Kunddata från sina system tidigast efter 30 dagar, om inte obligatoriska lagbestämmelser kräver att EA fortsätter att lagra denna data. I sådana fall ska EA fortsätta att upprätthålla säkerheten för uppgifterna på det sätt som anges i Användningsvillkoren. Efter att Kunddata har tagits bort kommer EA inte ha några ytterligare skyldigheter gentemot Kunden i förhållande till Kunddata.

23.6 Kunden kan begära att Kunddata returneras inom högst 30 dagar efter uppsägning. Om mer än 30 dagar har gått kan uppgifterna ha raderats oåterkalleligt. EA ska returnera Kunddata i ett format, vid en tidpunkt och med en leveransmetod som bestäms av EA. Kontakta EA i god tid innan du säger upp Uppdragsavvtalet för att planera och utföra returen av data.
Data som Kunden själv kan ladda ned/exportera från S-T skall utföras av Kunden själv. EA förbehåller sig rätten att debitera standardavgifter för sådana returer av data där EA utför returen.

24. Tillämplig lagstiftning och tvistlösning

24.1 Parternas rättigheter och skyldigheter regleras i dess helhet av den nationella lagstiftningen som gäller för EA, som Kunden har ingått avtalet med, bortsett från konflikter med rättsliga bestämmelser. 

24.2 Om det uppstår tvist ur eller i samband med Användningsvillkoren eller användningen av S-T ska Parterna först försöka lösa tvisten genom vänskapliga förhandlingar.

24.3 Om tvisten inte kan lösas enligt punkt 24.2 ska den hänvisas till allmän domstol på EA´s registrerade företagsadress som exklusiv plats.

24.4 Parterna är överens om att inte framlägga några anspråk som härrör från eller i samband med Användningsvillkoren när mer än 3 månader har gått efter avslutat Uppdragsavtal.

25. Ändringslogg

– Inga ändringar. Detta är den första versionen, publicerad: 2022-07-22